Regulamin

Niniejsza aplikacja (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja Plenti”) jest przeznaczona na urządzenia mobilne Android/iOS, a także dostępna jest w wersji przeglądarkowej pod adresem internetowym https://plenti.app

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Plenti przez jej usługobiorców, w tym warunki licencyjne oraz politykę prywatności danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Aplikacji. Aplikacja Plenti chroniona jest przepisami prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej oraz innymi właściwymi, bezwzględnie wiążącymi przepisami polskiego prawa. Korzystanie z Aplikacji Plenti możliwe jest na warunkach licencyjnych określonych w regulaminie.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Aplikacji Plenti, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem

Właściciel Aplikacji Plenti

1) O NAS

Właścicielem Aplikacji Plenti jest spółka PLENTI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 224 728,80 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: hello@plenti.app oraz numer telefonu: +48 732 123 345 (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a) APLIKACJA, APLIKACJA PLENTI – aplikacja (tj. oprogramowanie komputerowe wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w rozumieniu Prawa Autorskiego, ale stanowiącymi jego integralną część) przeznaczona do użytku na urządzeniach mobilnych Android/iOS oraz w wersji webowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem https://plenti.app, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
b) REGULAMIN – niniejszy regulamin Aplikacji Plenti wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
c) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji Plenti zgodnie z niniejszym Regulaminem.
d) USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; (2)  osoba fizyczna w wieku 13-17 lat (tj. ograniczona w zdolności do czynności prawnych), o ile przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził zgodę na dokonanie przez nią czynności prawnej, zgodnie z przepisami prawa i zapisami Regulaminu; (3) osoba prawna; albo (4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji Plenti.
e) USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – spółka PLENTI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 224 728,80 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: hello@plenti.app oraz numer telefonu: +48 736 976 759.
f) KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g) FIRMA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Aplikacji jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
h) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Aplikacji, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o działaniach Usługobiorcy podejmowanych w ramach Aplikacji.
i) PRODUKT – dostępna w Aplikacji Plenti rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Najmu bądź Sprzedaży lub używana gra wideo objęta Sprzedażą. Dokładny opis i specyfikacja Produktu wskazana jest w ramach Aplikacji Plenti przy danym Produkcie. Rzeczy znajdujące się w zestawie do Produktu, rozumieć należy jako jego integralną część. Usługodawca wskazuję, że sprzęt może nosić lekkie ślady użytkowania.
j) SPRZEDAŻ – umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Aplikacji Plenti, wybranych przez Usługobiorcę, których cena określana jest pomiędzy stronami po zgłoszeniu przez Klienta woli zakupu sprzętu, płatna w terminie określonym indywidualnie przez strony.
k) NAJEM – umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Usługobiorcą i Usługodawcą za pośrednictwem Aplikacji Plenti.
l) CENA NAJMU – czynsz należny Usługodawcy od Usługobiorcy z tytułu Najmu Produktu.
m) KAUCJA – kwota wpłacana Usługodawcy przez Usługobiorcę, przed wydaniem Produktu, zabezpieczająca roszczenia Usługodawcy z tytułu Najmu Produktu, przysługujące Usługodawcy w dniu zwrotu Produktu przez Usługobiorcę.
n) OKRES NAJMU – czas, przez jaki trwa Najem Produktu przez Usługobiorcę, liczony od dnia wydania Produktu Usługobiorcy do dnia rozwiązania Najmu.
o) ZAMÓWIENIE – zgłoszenie przez Usługobiorcę chęci skorzystania z Najmu lub Sprzedaży składane za pomocą Aplikacji Plenti.
p) SUBSKRYPCJA – model Najmu, w którym Usługobiorca deklaruje minimalny Okres Najmu zgodnie z dostępnymi planami Subskrypcji oraz zobowiązuje się uiścić Cenę Najmu z góry za cały ten okres.
q) PROGRAM PARTNERSKI – funkcjonalność Konta Usługobiorcy umożliwiająca Usługobiorcy zdobywanie zniżek oraz innych benefitów w zamian za każdego kolejnego Usługobiorcę, który złoży Zamówienie  w Aplikacji Plenti i wynajmie lub zakupi Produkt z jego polecenia.
r1) PLENTI CARE – program ochrony Produktów będących przedmiotem Najmu przed szkodami występującymi w Okresie Najmu.

r2) PLENTI CARE+ – dodatkowy program ochrony Produktów będących przedmiotem Najmu przed szkodami występującymi w Okresie Najmu.
s) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
t) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
u) PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
v) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI PLENTI

 1. Aplikacja Plenti została stworzona i udostępniona z myślą o zapewnieniu prostego i wygodnego procesu Najmu lub Sprzedaży Produktów  w ofercie Usługodawcy.
 2. Korzystać z funkcjonalności Aplikacji Plenti może każdy Usługobiorca.
 3. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Usługobiorcy, decydując się po raz pierwszy na korzystanie z Aplikacji Plenti, zostają związani umową o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji Plenti na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z treści niniejszego Regulaminu, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego uruchomienia i korzystania z Aplikacji Plenti w wersji mobilnej: (1) tablet, smartfon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, (2) system Android albo iOS w aktualnie wspieranej wersji oraz (3) dostęp do poczty elektronicznej. Dla Aplikacji w wersji przeglądarkowej obowiązują następujące wymagania techniczne: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge, (3) dostęp do poczty elektronicznej oraz (4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript.
 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 7. Korzystanie z Aplikacji Plenti za pośrednictwem sieci Internet wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się, aby Usługobiorca zaopatrzył swoje urządzenie, które wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, a także instalował najnowsze wersje Aplikacji Plenti, przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego swojego urządzenia końcowego.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Aplikacji, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Aplikacji jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Aplikacji jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Aplikacja Plenti jest dostępna do pobrania w serwisach i aplikacjach Google Play oraz App Store. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest również z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem https://plenti.app.
 2. Pobranie Aplikacji Plenti jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może być uzależnione od dokonania płatności. Usługobiorca jest zawsze informowany o obowiązku dokonania płatności oraz o wysokości tych opłat przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z danej funkcjonalności.
 3. Koszty transmisji danych podczas pobierania i korzystania z Aplikacji pokrywa Usługobiorca we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym usługi tego typu.
 4. Korzystanie z Aplikacji Plenti w pełnym zakresie wymaga utworzenia Konta przez Usługobiorcę. Korzystanie z Aplikacji oraz Konta możliwe jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej samodzielne odinstalowanie lub usunięcie ze swojego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia. Odinstalowanie lub usunięcie Aplikacji nie powoduje automatycznego usunięcia Konta Usługobiorcy oraz jego danych z Aplikacji.
 6. Utworzenie Konta Usługobiorcy następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) potwierdzeniu numeru telefonu Usługobiorcy poprzez wpisanie na ekranie głównym Aplikacji kodu weryfikacyjnego przesłanego automatycznie na podany numer telefonu, (2) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji oraz (3) kliknięciu pola akcji. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 7. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest
  w trakcie używania Aplikacji, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 8. Usługobiorcy obowiązani są do bieżącej aktualizacji danych podanych w ramach swojego Konta w razie ich zmiany.
 9. Usługobiorca może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.
 10. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia możliwości korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę, gdy Usługobiorca mimo upomnienia ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny: 
  a) narusza niniejszy Regulamin poprzez bezprawne wykorzystywanie Aplikacji, w szczególności poprzez posługiwanie się nieprawdziwymi danymi oraz naruszenie warunków licencyjnych wskazanych w Regulaminie;
  b) zamieszcza w ramach Aplikacji treści naruszające warunki niniejszego Regulaminu, w szczególności treści nieobyczajne, obraźliwe bądź mające charakter informacji handlowych i reklamowych zachęcających do korzystania ze stron lub serwisów konkurencyjnych wobec Aplikacji;
  c) narusza renomę Usługodawcy lub jego Aplikacji;
  d) zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy.
  e) otrzymuje negatywny wynik weryfikacji prowadzonej przez usługodawcę zgodnie z pkt. 12 Regulaminu.
 12. Zawieszenie korzystania z Aplikacji przez Usługobiorcę może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – w tym czasie nie jest możliwe zalogowanie na Konto oraz korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. W czasie zawieszenia korzystania z Aplikacji Usługobiorca ma prawo podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, o czym obowiązany jest poinformować niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odblokowuje Aplikację niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej zawieszenia, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia powzięcia wiadomości o ustaniu tej przyczyny.
 13. Usługodawca w przypadku zawieszenia korzystania z Aplikacji przez Użytkownika trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy o korzystanie z Aplikacji wiąże się także z usunięciem Konta oraz wszystkich przypisanych do niego danych Usługobiorcy.
 14. Usługobiorca może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z Konta w Aplikacji (usunąć Konto) poprzez przesłanie Usługodawcy stosownego żądania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@plenti.app.
 15. Usunięcie Konta Usługobiorcy w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę w innych celach niż prowadzenie Konta na zasadach i w zakresie przewidzianym w polityce prywatności Aplikacji Plenti. 
 16. Usunięcie Konta Usługobiorcy pozostaje również bez wpływu na jakiekolwiek roszczenia przysługujące Usługodawcy względem Usługobiorcy, np. z tytułu Najmu lub Sprzedaży.

5) FUNKCJONALNOŚCI W APLIKACJI PLENTI

 1. Usługobiorca, który posiada aktywne Konto w Aplikacji Plenti, może za pośrednictwem Aplikacji wyszukiwać i przeglądać Produkty, a także składać Zamówienia w przedmiocie Najmu lub Sprzedaży Produktów.
 2. Szczegółowy opis funkcjonalności Aplikacji Plenti, Usług Elektronicznych oraz zasad ich działania dostępny jest w ramach komunikatów, wytycznych i informacji wyświetlanych w trakcie korzystania z Aplikacji.
 3. Usługodawca odpowiedzialny jest za prawidłowe działanie Aplikacji Plenti oraz jej funkcjonalności. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Aplikacji było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Aplikację albo że okaże się ona przydatna dla oczekiwanych przez niego zastosowań innych niż te, które Usługodawca wyraźnie określił w Regulaminie. Usługodawca udostępnia Aplikację Plenti w formie, w jakiej została ona dostarczona i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jej użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również wobec Firm na Prawach Konsumenta), która przewidziana jest bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.

6a) SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W APLIKACJI PLENTI

 1. Aplikacja Plenti prezentuje katalog Produktów dostępnych w ofercie Usługodawcy. Dostępne Produkty mogą być przedmiotem Najmu lub Sprzedaży.
 2. Ceny Produktów wskazane w Aplikacji są podane w złotych polskich i są kwotami brutto. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z należnymi podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą.
 3. Złożenie Zamówienia w Aplikacji Plenti możliwe jest po zalogowaniu na Konto i rozpoczyna się z chwilą wybrania przez Klienta Produktu. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu interaktywnego formularza zamówienia i (2) kliknięciu w Aplikacji po wypełnieniu formularza pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Aplikacji). W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta adresu dostawy Produktu (ulica, numer domu i/lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a także danych karty płatniczej lub kredytowej. Przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia Usługodawca może wymagać również od Klienta podania numeru i serii dowodu osobistego i/lub numeru PESEL. Składając Zamówienie Klient ma możliwość wybrania preferowanego terminu dostawy Produktu oraz wskazania osoby upoważnionej do odbioru Produktu.
 4. Klient ma również możliwość zastosowania w trakcie składania Zamówienia kodu promocyjnego (zniżki) spośród kodów dystrybuowanych przez Usługodawcę bądź jego partnerów handlowych. Warunki skorzystania z kodu promocyjnego mogą być przedmiotem odrębnego regulaminu akcji promocyjnej.
 5. Składanie Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą jego złożenia lub wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorcy zabrania się składania w Aplikacji Zamówień, które mogą wprowadzać w błąd Usługodawcę, w tym takich, które nie odzwierciedlają faktycznego zamiaru Usługobiorcy.
 7. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie weryfikuje dane podane przez Usługobiorcę oraz dostępność Produktu w wybranym terminie. W przypadku zastrzeżeń co do niektórych elementów Zamówienia, Usługodawca nawiąże z Usługobiorcą kontakt, aby przeprowadzić dodatkowe negocjacje (ustalenia) co do tych kwestii.
 8. W razie braku zastrzeżeń albo gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich kwestii będących przedmiotem prowadzonych negocjacji (ustaleń), Usługodawca niezwłocznie potwierdzi i jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej informacji (komunikatu) na Koncie w Aplikacji Plenti. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę informacji (komunikatu), o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaje zawarta umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy przez Usługodawcę treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia oraz (2) wyświetlenie stosownej informacji (komunikatu) o Zamówieniu na Koncie w Aplikacji Plenti i/lub przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości z potwierdzeniem warunków Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść umowy zostaje dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Aplikacji.

6b) Warunki przedsprzedaży Produktów

 1. Przedsprzedaż umożliwia Zamówienie w Aplikacji Produktu na wynajem zanim będzie on dostępny.
 2. Zamawiając Produkt na wynajem w przedsprzedaży, Klient dokonuje jego rezerwacji, aby mieć pewność, że będzie wśród pierwszych osób, które otrzymają Produkt po dacie premiery, czyli wprowadzenia na rynek lub niedługo po nim.
 3. Szacowany termin dostawy jest wyświetlany w karcie Produktu i wskazuje przybliżoną datę jego otrzymania.
 4. Zamówienia Produktów na wynajem oferowanych w przedsprzedaży są wysyłane po dniu premiery tj. w dniu wprowadzenia na rynek lub niedługo po nim.
 5. Liczba Produktów na wynajem dostępnych do Zamówienia w przedsprzedaży jest ograniczona i może zostać wyczerpać. W takim przypdku Produkt zamówiony w przedsprzedaży zostanie dostarczony przez Plenti do Klienta po otrzymaniu dodatkowych zapasów.
 6. W momencie złożenia Zamówienia na wynajem w przedsprzedaży jest pobierana opłata z tytułu rezerwacji Produktu, która podlega zaliczeniu za poczet opłaty należnej za pierwszy okres wynajmu. Pobrana opłata ma charakter zaliczki i nie podlega zwrotowi. Opłata za kolejny okres wynajmu będzie naliczona i pobrana niezależnie. Wybór okresu wynajmu należy do Klienta.
 7. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Plenti informacje z potwierdzeniem jego przyjęcia. Informacje o Produktach gotowych do odbioru Klient otrzyma od Plenti w odrębnej wiadomości w szacowanym terminie wysyłki.
 8. Zamówienie złożone w okresie przedsprzedaży może być anulowane przez Klienta zanim Produkt zostanie wysłany. Po wysłaniu Zamówienia jego anulowanie nie jest możliwe. W celu anulowania Zamówienia Klient powinien skontaktować się z z zespołem obsługi klienta Plenti.
 9. Niezależnie Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych Produktów w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. W takim przypadku maja zastosowanie ogólne zapisy regulaminu dot. odstąpienia od umowy. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien skontaktować się z z zespołem obsługi klienta Plenti.

7) SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Usługobiorca dokonuje płatności za Zamówienie kartą płatniczą przypisaną do Konta w Aplikacji Plenti. Pozytywna autoryzacja karty płatniczej umożliwia złożenie Zamówienia. Usługobiorca obowiązany jest zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej przez cały okres trwania zobowiązań Usługobiorcy wobec Usługodawcy z tytułu Zamówienia.
 2. Płatności pobierane są automatycznie w Aplikacji Plenti poprzez obciążenie rachunku bankowego przypisanego do karty płatniczej Usługobiorcy kwotą wymagalną na dany dzień zgodnie z Zamówieniem. Jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest dokonanie przez Usługobiorcę płatności kartą płatniczą w sposób opisany w zdaniu poprzednim, Usługobiorca obowiązany jest do podania danych innej karty płatniczej albo dokonania płatności przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
 3. Dostawa Produktu do Usługobiorcy jest odpłatna, chyba że umowa stanowi inaczej. Dostawa Produktu realizowana jest przez kuriera, do paczkomatu lub w inny uzgodniony z Klientem sposób. Odbiór osobisty Produktu przez Usługobiorcę jest bezpłatny i możliwy wyłącznie w granicach miasta stołecznego Warszawy.
 4. Dostawa lub odbiór Produktu przez Usługobiorcę odbywa się na zasadach, o których Usługobiorca informowany jest na stronie internetowej Aplikacji. Usługodawca informuje Usługobiorcę o przypadkach, w których sposób dostawy lub termin może ulec zmianie.
 5. Wydanie Produktu przez Usługodawcę następuje w momencie rzeczywistego odbioru Produktu przez Usługobiorcę. Z chwilą odebrania Produktu przez Usługobiorcę za ryzyko związane z Produktem odpowiada Usługobiorca. Usługodawca wydaje Produkt wolny od wad. Usługobiorca po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z odbiorem Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma możliwość sprawdzenia w obecności kuriera zawartości przesyłki oraz niezwłocznego zgłoszenia uwag i spostrzeżeń Usługodawcy. W przypadku niestwierdzenia uwag i zastrzeżeń, poczytuje się, że odbiór Produktu nastąpił bez wniesienia zastrzeżeń co do stanu technicznego Produktu. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Firmy na Prawach Konsumenta) w zakresie reklamacji, przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany jest wylegitymować się z dokumentu tożsamości przed przedstawicielem firmy kurierskiej, aby móc odebrać Produkt. 

8) OGÓLNE WARUNKI NAJMU I ZWROTU PRODUKTÓW

 1. Najem Produktu od Usługodawcy przez Usługobiorcę jest możliwy na wybrany czas oznaczony.
 2. Warunkiem wydania Usługobiorcy Produktu przez Usługodawcę jest weryfikacja tożsamości i zdolności płatniczej na zasadach opisanych w pkt. 12.
 3. W ściśle okreslonych przypadkach warunkiem wydania Usługobiorcy Produktu jest uiszczenie przez Usługobiorcę Kaucji w kwocie wskazanej w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli zawarcia umowy z Usługodawcą.
 4. Zapłata Kaucji dokonywana jest zgodnie z pkt. 7.1 Regulaminu, tj. z chwilą złożenia Zamówienia w przedmiocie Najmu następuje poprzez zablokowanie środków odpowiadających ustalonej kwocie Kaucji na rachunku bankowym Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca, zawierając umowę Najmu z Usługodawcą, zobowiązuje się do przyjęcia lub odebrania udostępnionego mu Produktu, a także do zapłaty Ceny Najmu odpowiadającej Okresowi Najmu.
 6. Cena za Najmu Produktu na wybrany okres jest płatna z góry na początku każdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni od momentu wydania Produktu.
 7. Usługobiorca ma obowiązek zwrotu Produktu Usługodawcy przed upływem wybranego okresu Najmu.
 8. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Usługodawcy lub nadanie przesyłki zwrotnej z Produktem w paczkomacie.
 9. W przypadku gdy Produkt nie zostanie zwrócony po upływie Okresu Najmu umowa Najmu na czas oznaczony zostaje automatycznie przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy. 
 10. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili bez podania przyczyny do rozwiązania umowy Najmu zawartej na wybrany na czas oznaczony za pośrednictwem Aplikacji poprzez zgłoszenie Usługodawcy zamiaru zwrotu Produktu, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w ramach Konta w Aplikacji.
 11. W przypadku gdy umowa Najmu na czas oznaczony zostanie rozwiązana przed upływem terminu na jaki została zawarta Cena Najmu pozostała do rozliczenia za pozostały okres Najmu będzie płatna w momencie zwrotu Produktu.
 12. Szczegółowe zasady najmu i zwrotu Produktów dla poszczególnych usług Najmu zostały określone w pkt. 9a-9c niniejszego regulaminu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Najmu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Usługobiorca zalega z płatnością Ceny Najmu na rzecz Usługodawcy przez czas przekraczający 14 dni kalendarzowych. Wypowiedzenie może nastąpić w drodze oświadczenia przesłanego w wiadomości SMS na numer telefonu lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w ramach Konta w Aplikacji.
 14. Po rozwiązaniu Najmu w jakimkolwiek trybie Usługobiorca obowiązany jest zwrócić Produkt niezwłocznie, nie później niż do godz. 15:00 dnia następnego.
 15. W przypadku gdy Usługobiorca nie zwraca Produktu w terminie określonym w pkt. 8.9 Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do naliczania Usługobiorcy opłat za bezumowne korzystanie z Produktu, za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki, w wysokości podwójnej stawki Ceny Najmu. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają ani nie ograniczają  ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jakie przysługuje Konsumentom (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Firmom na Prawach Konsumenta) zgodnie z pkt. 19 Regulaminu.
 16. Zarówno wydanie, jak i zwrot przedmiotu Najmu może wymagać potwierdzenia protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Usługodawcę i Usługobiorcę przy jednoczesnym potwierdzeniu tożsamości Usługobiorcy lub osoby trzeciej upoważnionej przez Usługobiorcę do odbioru lub zwrotu Produktu. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku braku zwrotu Produktu w całości, poprzez np. brak zwrotu części stanowiących całość zamówienia, Klient ponosi koszty dodatkowej wysyłki brakujących elementów Produktu na rzecz Usługodawcy.
 17. Usługobiorca zobowiązany jest do wyczyszczenia, naładowania i przywrócenia ustawień fabrycznych Produktu oraz jego zwrotu w oryginalnym opakowaniu producenta w stanie niepogorszonym, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Produktu będące następstwem prawidłowego używania.
 18. W przypadku Produktów marki Apple Usługobiorca ma obowiązek dodatkowo wylogowania i usunięcia konta z po zakończonym wynajmie.
 19. W przypadku zwrotu Produktu bez wyczyszczenia, naładownaia lub przywrócenia ustawień fabrycznych Produktu Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy kosztami jego przywrócenia do stanu poprzedniego.
 20. W przypadku niezwrócenia oryginalnego opakowania producenta Produktu, w szczególnosci zwrócenia Produktu bez opakowania, w oryginalnym opakowaniu poducenta nienadającym się do użytku, w innym opakowaniu niż oryginalne opakowanie producenta Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy kosztami utraconego opakowania w wysokości 10% wartości brutto Produktu.
 21. W przypadku zwrotu Produktów marki Apple bez wylogowania i usunięcia konta Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy kosztami jego przywrócenia do stanu poprzedniego. Dodatkowo w przypadku nie wylogowania i nie usuniecia konta przez Usługobiorcę mimo kontaktu i wcześniejszego wezwania przez Usługodawcę będzie to traktowane jako zwrócenie Produktu w stanie nienadającym się do użytku. W takiej sytuacji Usługodawca ma prawo obciążyć Usługobiorcę kosztami związanymi z utratą wartości zwróconego Produktu bez wylogowania i usuniecia konta w wysokości wynikającej z pierwotnej faktury zakupu.
 22. W przypadku niezwrócenia Produktu lub zwrotu Produktu w stanie innym niż wskazany powyżej, w szczególności niezwrócenia, zwrócenia całkowicie zniszczonego lub uszkodzonego Produktu Usługodawca ma prawo obciążyć Usługobiorcę kosztami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Produktu do wysokości 120% wartości Produktu.
 23. Uprawnienia, o których mowa powyżej nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza naliczone opłaty.
 24. Kaucja wpłacona przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy podlega zwrotowi w momencie  pozytywnej weryfikacji Produktu przez Usługodawcę. Zwrot Kaucji, której kwota została zablokowana na rachunku bankowym przypisanym do karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy w Aplikacji, następuje w drodze zgłoszenia dostawcy instrumentu płatniczego przez Usługodawcę możliwości zwolnienia blokady środków. Termin zwrotu środków zależy od dostawcy instrumentu płatniczego i następuje w terminie wyznaczonym przez emitenta karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy.
 25. W przypadku negatywnej weryfikacji Produktu przez Usługodawcę, w szczególności stwierdzenia braków, usterek lub zniszczenia Produktu Usługodawca ma prawo do zatrzymania Kaucji, aż do momentu ustalenia zakresu i wartości poniesionej szkody. W momencie ustalenia zakresu i wartości szkody Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy kosztami związanymi z koniecznością przywrócenia Produktu do stanu poprzedniego lub wymaganymi do zakupu identycznego Produktu (w razie całkowitego zniszczenia Produktu) poprzez potrącenie tej kwoty z Kaucji. W przypadku gdy poniesiona przez Usługodawcę szkoda przekracza kwotę otrzymanej Kaucji, Usługodawca może również dochodzić na zasadach ogólnych roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez Usługobiorcę.

9a) SUBSKRYPCJA

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom możliwość korzystania z Produktów na czas określony w ramach Subskrypcji.
 2. Subskrypcja zobowiązuje Klienta do deklaracji minimalnego Okresu Najmu zgodnie z dostępnymi w Aplikacji planami Subskrypcji, które wynoszą 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
 3. Rezygnacja przez Klienta z Subskrypcji przed upływem Okresu Najmu staje się skuteczna dopiero z chwilą zakończenia wybranego Okresu Najmu. Klientowi nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystaną Subskrypcję, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będącego Firmą na Prawach Konsumenta).
 4. Po upływie Okresu Najmu, Subskrypcja zostaję automatycznie odnowiona na czas nieoznaczony. W przypadku automatycznego odnowienia Klient ma prawo zrezygnować z Subskrypcji poprzez złożenie rezygnacji nie później niż ostatniego dnia  miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca.
 5. Kolejne płatności pobierane są od Klienta za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z Produktu w ramach Subskrypcji.
 6. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym punkcie 9. Regulaminu, zastosowanie znajdują warunki Najmu określone w pkt. 8 Regulaminu.

9b) WYNAJEM NA TYDZIEŃ

 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom możliwość skorzystania z wynajmu Produktów na okres tygodnia.
 2. Usługa wynajmu Produktów na okres tygodnia jest odpłatna.
 3. Usługobiorca może skorzystać z usługi wynajmu Produktów na okres tygodnia poprzez jej wybranie w Aplikacji.
 4. Usługobiorca ma prawo do wyboru 2 opcji:
  a. zwrotu Produktu wynajętego na okres tygodnia przed upływem terminu jego zakończenia lub
  b. skorzystania z wynajmu Produktu na wybrany przez siebie okres Subskrybcji (1, 3, 6 lub 12 miesięcy).
 5. Jeśli Usługobiorca nie wybierze żadnej z opcji do wyboru wskazanej w pkt. 9b. 4 powyżej, okres wynajmu ulega automatycznie przedłużeniu na okres 1 miesiąca. W takiej sytuacji opłata pobrana z tytułu wynajmu Produktu na okres tygodnia zostanie zaliczona na poczet opłaty za wynajem za okres 1 miesiąca. W przypadku braku zwrotu Produktu po upływie miesiąca okres wynajmu zostanie automatycznie przedłużony o kolejny miesiąc i wynajem Produktu będzie odbywał się dalej tak jak przy wybraniu Subskrybcji na 1 miesiąc.
 6. W przypadku skorzystania z wynajmu Produktu po zakończeniu okresu tygodniowego mają zastosowanie warunki określone w pkt. 9a Subskrybcja.

9c) ZMIANA OKRESU WYNAJMU W TRAKCIE TRWANIA

 1. Usługodawca daje prawo Usługobiorcy do zmiany okresu Subskrybcji i tym sammym zmiany okresu wynajmu Produktów poprzez jego przedłużenie w trakcie jej trwania.
 2. Zmiana okresu wynajmu Produktów z krótszego okresu Subskrypcji poprzez jego przedłużenie w trakcie trwania powoduje zmianę na nowe warunki wynajmu Produktów określone dla wybranego dłuższego okresu Subskrypcji.
 3. Na poczet trwania nowego okresu wynajmu z dłuższego okresu Subskrybcji zalicza się okres trwania wynajmu Produktów z wcześniejszego krótszego okresu Subskrybcji. Usługobiorca ma prawo zwrócić wynajęty Produkt po upływie tak ustalonego nowego okresu Subskrybcji.
 4. Opłaty poniesione w trakcie trwania wcześniejszego krótszego okresu Subskrybcji nie podlegają zaliczeniu na poczet opłat z tytułu trwania nowego dłuższego okresu Subskrybcji.
 5. Szczegółowe warunki zmiany okresu Subskrybcji poprzez jego przedłużenie odbywają się na zasadach określonych w Aplikacji.
 6. Nowe warunki wynajmu Produktów obowiązują następnego okresu rozliczeniowego.
 7. Zmiana okresu wynajmu Produktów poprzez jego skrócenie w trakcie trwania nie jest możliwa.

10a) PLENTI CARE

 1. Produkty będące przedmiotem Najmu w Aplikacji Plenti objęte są ochroną Plenti Care. 
 2. Ochrona Plenti Care obejmuje nagłe i niespodziewane zdarzenia, których rezultatem jest uszkodzenie,
  zniszczenie lub utrata Produktu, w tym szkody powstałe w wyniku opadów atmosferycznych, szkody spowodowane upuszczeniem sprzętu, szkody elektryczne, każdy rodzaj przepięć (zewnętrzne i wewnętrzne).
 3. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu Plenti Care. Ochrona Plenti Care jest wliczona w Cenę Najmu i trwa przez Okres Najmu Produktu przez Klienta.
 4. Zgodnie z programem Plenti Care w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Produktu w trakcie trwania Okresu Najmu:
  a) Usługodawca zwalnia Usługobiorcę z pokrycia kosztów w wysokości 50% wartości powstałej szkody w przypadku dronów oraz 80% wartości powstałej szkody w przypadku pozostałych produktów,
  b) Usługodawca ma prawo do obciążenia Usługobiorcy opłatą w wysokości 50% wartości powstałej szkody w przypadku dronów oraz 20% wartości powstałej szkody w przypadku pozostałych produktów.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty Usługodawcy opłaty wskazanej w pkt. 4 lit. b powyżej niezwłocznie i nie później niż w terminie 3 dni po ustaleniu dokładnej kwoty poniesionej szkody.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowej zapłaty Usługodawcy opłaty z tytułu korzystania z produktu nalicznej miesięcznie. W przypadku nieopłacenia lub nieterminowej wniesienia opłaty ochrona Plenti Care nie obowiazuje.
 7. Ochrona Plenti Care nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie Produktu zostanie zgłoszone po upływie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia albo gdy uszkodzenie lub zniszczenie nastąpi w wyniku:
  a) szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z jego winy lub rażącego niedbalstwa,
  b) utraty lub zgubienia Produktu przez Klienta,
  c) kradzieży Produktu bez włamania,
  d) zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 8. Plenti Care obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek szkody powstałe w Produkcie podczas jego użytkowania poza granicami kraju nie będą uprawniać Usługobiorcy do skorzystania ze zwolnienia z pokrycia kosztów powstałej szkody.

10b) PLENTI CARE+

 1. Produkty będące przedmiotem Najmu w Aplikacji Plenti objęte mogą być objęte dodatkową ochroną Plenti Care+. 
 2. Dodatkowa ochrona Plenti Care+ obejmuje nagłe i niespodziewane zdarzenia, których rezultatem jest uszkodzenie,
  zniszczenie lub utrata Produktu, w tym szkody powstałe w wyniku opadów atmosferycznych, szkody spowodowane upuszczeniem sprzętu, szkody elektryczne, każdy rodzaj przepięć (zewnętrzne i wewnętrzne).
 3. Usługodawca pobiera dodatkową opłatę z tytułu korzystania z ochrony Plenti Care+ naliczną miesięcznie.
 4. Z dodatkowej ochrony Plenti Care+ ma prawo skorzystać Usługobiorca, który zdecyduje się na jej wykupienie w Aplikacji.
 5. Program dodatkowej ochrony Plenti Care+ ma zastosowanie tylko przy określonych w Aplikacji produktach. Z zakresu dodatkowej ochrony Plenti Care+ są wyłączone w szczególności takie produkty jak drony, środki transportu.
 6. Zgodnie z programem Plenti Care+ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Produktu w trakcie trwania Okresu Najmu Usługodawca zwalnia Usługobiorcę z pokrycia kosztów w wysokości 100% wartości powstałej szkody w przypadku produktów objętych dodatkową ochroną Plenti Care+.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się do terminowej zapłaty Usługodawcy opłaty z tytułu korzystania produktu jak również korzystania z ochrony Plenti Care+ nalicznej miesięcznie. W przypadku nieopłacenia lub nieterminowej wniesienia wskazanych opłat ochrona Plenti Care+ nie obowiazuje.
 8. Ochrona Pleni Care+ ma zastosowanie tylko do jednego zdarzenia powodujacego powstanie szkody. W przypadku wystąpienia i zgłoszenia takiego zdarzenia jak również likwidacji szkody i otrzymaniu naprawionego lub nowego produktu Ochrona Plenti Care+ wygasa. W przypadku drugiej i kolejnej szkody obowiązuje podstawowa ochrona wynikajaca z Plenti Care opisana w rodziale 10a powyżej.
 9. Ochrona Plenti Care+ nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy uszkodzenie lub zniszczenie Produktu zostanie zgłoszone po upływie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia albo gdy uszkodzenie lub zniszczenie nastąpi w wyniku:
  a) szkód wyrządzonych przez Usługobiorcę z jego winy lub rażącego niedbalstwa,
  b) utraty lub zgubienia Produktu przez Klienta,
  c) kradzieży Produktu bez włamania,
  d) zdarzeń nieobjętych ochroną i wyłączonych z zakresu okoliczności objętych ochroną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 10. Plenti Care+ obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jakiekolwiek szkody powstałe w Produkcie podczas jego użytkowania poza granicami kraju nie będą uprawniać Usługobiorcy do skorzystania ze zwolnienia z pokrycia kosztów powstałej szkody.

11a) WARUNKI WYKUPU PRODUKTÓW

 1. Produkty będące przedmiotem Najmu w Aplikacji Plenti mogą być objęte wykupem na zasadach określonych w Aplikacji .
 2. Usługodawca w przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę chęci zakupu Produktów znajdujących się w ofercie Plenti, może dokonać na jego rzecz sprzedaży wybranego Produktu, w terminie, za cenę oraz na warunkach ustalonych między Stronami.
 3. Chęć zakupu sprzętu o której mowa powyżej, Klient zgłasza za pomocą Aplikacji Plenti.
 4. Z tytułu wykupu Produktów Klient jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy określonego w Aplikacji wynagrodzenia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy wybrane przez Klienta Produkty znajduję się w sprzedaży, mogą być wykupione oraz potwierdza cenę jaką należy uiścić z tytułu sprzedaży Produktów.
 6. Wykup nie jest możliwy gdy przedmiot Najmu jest objęty finasowaniem w formie leasingu lub innym podobnym finansowaniem.
 7. W takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi możliwości jego wykupu.
 8. W zakresie wykupu Produktów mają odpowiednio zastosowanie przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jakie przysługuje Konsumentom (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Firmom na Prawach Konsumenta) zgodnie z pkt. 19 Regulaminu.

11b) WARUNKI SPRZEDAŻY GIER WIDEO

 1. Plenti prowadzi sprzedaż używanych gier wideo dostępnych przy niektórych Produktach w Aplikacji.
 2. Z tytułu zakupu wybranej gry wideo Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia zamówienia.
 3. Zapłata ceny za grę wideo jest rozłożona na 12 platności.
 4. Na poczet zakupu wybranej gry wideo Plenti pobiera od Klienta 11 płatności, które mają charakter zadatku.
 5. Nabycie gry wideo następuje w momencie ostatniej 12 platności, która jest uznawana za opłatę końcowa.
 6. Zadatek pobrany na poczet zakupu gry wideo nie podlega zwrotowi.
 7. Informacje o wysokość opłat pobieranych na poczet zakupu gry wideo oraz opłaty końcowej jak również cenie brutto gry wideo na sprzedaż są prezentowane przy każdej grze wideo dostępnej na sprzedaż w Aplikacji.
 8. Każda z płatności będzie pobierana na początku każdego nowego okresu rozliczeniowego.
 9. Pierwszy okres rozliczeniowy wynosi:
  a) 7 dni – przy zamówieniu gry wideo wraz z Produktem na tydzień,
  b) miesiąc – przy zamówieniu gry wideo wraz z subskrypcją Produktu na miesiąc lub dłużej.
 10. Drugi i każdy kolejny okres rozliczeniowy wynosi miesiąc.
 11. Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu wybranej gry wideo pod warunkiem zgłoszenia takiej rezygnacji do Plenti przed upływem terminu wymagalności opłaty końcowej.
 12. W momencie zgłoszenia rezygnacji Klient zobowiązuje się do zwrotu zakupionej gry wideo do Plenti.
 13. Umowę uznaje się za rozwiązaną w momencie zgłoszenia rezygnacji.
 14. Warunkiem uznania rezygnacji i przyjęcia zwrotu gry wideo przez Plenti jest jej pozytywna weryfikacja po zwrocie pod kątem pochodzenia oraz stanu technicznego.
 15. W przypadku pozytywnej weryfikacji Plenti przyjmuje rezygnację z zakupu odesłanej grę wideo.
 16. Plenti zastrzega, że nie jest zobowiązany do przyjęcia rezygnacji z zakupu gry wideo jeżeli odesłana gra wideo została zakupiona od innego dostawcy niż Plenti jak również posiada pęknięcia, duże rysy, prześwity lub szkody uniemożliwiające jej ponowne wykorzystanie.
 17. W przypadku negatywnej weryfikacji Plenti ma prawo obciążyć Klienta opłatą w wysokości ceny należnej z tytułu sprzedaży gry wideo.
 18. Zweryfikowane gry wideo są składowane przez Plenti przez okres 90 dni od momentu weryfikacji. W tym czasie Klient ma prawo do osobistego odbioru negatywnie zweryfikowanej gry wideo po wcześniejszym potwierdzeniu termin i miejsca z Plenti. Na koszt Klienta negatywnie zweryfikowana gra wideo może być odesłana przez Plenti na wskazany przez niego adres. Po okresie 90 dni Plenti ma prawo do zniszczenia wszystkich nieodebranych przez Klientów negatywnie zweryfikowane gry wideo.

11c) DODATKOWE USŁUGI

1. Usługa czyszczenia, ładowania i przywrócenia ustawień fabrycznych Produktów
 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom możliwość wykupu usługi czyszczenia, ładowania i przywrócenia do ustawień fabrycznych Produktów po zakończonym wynajmie.
 2. Wykup usługi czyszczenia, ładowania i przywrócenia ustawień fabrycznych Produktów nie zwalinia Klienta z obowiązku wylogowania i usunięcia konta z Produktów marki Apple.
 3. Dodatkowo Usługa nie zwalnia z konieczności:
  a) zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu,
  b) dbania o stan techniczny urządzenia w trakcie korzystania z usługi wynajmu Produktu
 4. Sprzęt powinien zostać zwrócony całkowicie sprawny i w jak najlepszym stanie technicznym, wynikłym z naturalnego zużywania produktu.
 5. Usługa obowiązuje wyłącznie w zakresie wynajętych Produktów.
 6. Pakiet wsparcia przewiduje czyszczenie, ładowanie i przywrócenie ustawień fabrycznych Produktów.
2. Usługa wsparcia w zakresie obsługi technicznej Produktu
 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom możliwość wykupu usługi wsparcia w zakresie obsługi technicznej Produktu.
 2. Podczas połączenia ze wsparciem technicznym, należy podać numer zamówienia, którego dotyczy i umówić się na termin konsultacji.
 3. Konsultacje umawiane są w godzinach 10-17 w dni robocze z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wykupiona usługa wsparcia technicznego obowiązuje w pierwszym miesiącu (30 dni) od złożenia zamówienia.
 5. Usługa obowiązuje wyłącznie w zakresie wynajętych Produktów.
 6. Pakiet wsparcia zawiera 2 rozmowy z technikiem trwające po 15 minut lub jedną wymagającą kontaktu 30 minut, na których zostaną przedstawione zasady działania i obsługi produktu.
3. Usługa wsparcia w zakresie przedstawienia materiałów i informacji niezbędnych do uzyskania uprawnień operatora drona A1/A3
 1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom możliwość wykupu usługi wsparcia w zakresie przedstawienia czynności niezbędnych do uzyskania uprawnień operatora drona A1/A3.
 2. Podczas połączenia ze wsparciem technicznym, należy podać numer zamówienia, którego dotyczy i umówić się na termin konsultacji.
 3. Konsultacje umawiane są w godzinach 10-17 w dni robocze z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Wykupiona usługa obowiązuje w pierwszym miesiącu (30 dni) od złożenia zamówienia.
 5. Usługa obowiązuje wyłącznie w zakresie wynajętych Produktów.
 6. Pakiet wsparcia przewiduje 30 minutową prezentację w formie wideokonferencji podstawowych materiałów i informacji potrzebnych do uzyskania licencji.

12) WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI I ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ

 1. Usługobiorca ma prawo skorzystać z możliwości weryfikacji tożsamości i zdolności płatniczej prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Weryfikacja tożsamości i zdolności płatniczej jest dobrowolna. Korzystanie z usług Aplikacji Plenti nie jest uzależnione od dokonania weryfikacji przez Usługobiorcę, przy czym jeśli Usługobiorca zdecyduje się na weryfikację, to wynik tej weryfikacji może rzutować na zawarcie lub odmowę zawarcia umowy z Usługodawcą.
 3. Pomyślna weryfikacja tożsamości i zdolności płatniczej umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z usług Aplikacji Plenti na korzystniejszych warunkach niż standardowa oferta Aplikacji. Szczegółowe informacje na temat korzyści płynących z weryfikacji tożsamości i zdolności płatniczej mogą być określone w odpowiednich zakładkach informacyjnych Aplikacji poświęconych tej kwestii. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia Usługobiorcy indywidualnych warunków umowy w oparciu o wynik przeprowadzonej weryfikacji.
 4. Weryfikacja prowadzona jest za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Usługobiorca po zalogowaniu na Konto może wybrać jedną z dwóch dostępnych metod weryfikacji tożsamości i zdolnosci płatniczej:
  a) za pomocą oprogramowania Veriff Usługobiorca weryfukuje swoją tożsamość poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz weryfikuje zdolnośc płatniczą poprzez upoważnie do weryfikacji swojej historii kredytowej w Biurze Informacji Gospodarczej.
  b) za pomocą oprogramowania Kontomatik Usługobiorca weryfukuje swoją tożsamośc poprzez zalogowanie do systemu bankowego oraz zdolność płatniczą poprzez potwierdzenie posiadania odpowiedniej historii bankowej.
 6. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jak również wezwania do ponowienia weryfikacji w późniejszym czasie albo skorzystania z alternatywnej metody weryfikacji dostępnej w Aplikacji.

13) PROGRAM PARTNERSKI

 1. Program Partnerski jest dostępny dla każdego Usługobiorcy, który posiada aktywne Konto w Aplikacji Plenti i obowiązuje do odwołania. Usługobiorca może wziąć udział w Programie Partnerskim wielokrotnie przez cały okres jego trwania.
 2. Skorzystanie z Programu Partnerskiego możliwe jest poprzez polecenie Aplikacji Plenti przez Usługobiorcę osobie trzeciej, która nie posiada Konta w Aplikacji. Polecenie następuje w drodze udostępnienia przez Usługobiorcę osobie trzeciej unikalnego kodu wygenerowanego dla Usługobiorcy w Aplikacji Plenti i znajdującego się w odpowiedniej zakładce dostępnej z poziomu Konta.
 3. Usługobiorca otrzymuje zniżkę (rabat) o określonej wysokości za każdą osobę, która spełni następujące warunki: (1) zarejestruje Konto w Aplikacji; oraz (2) złoży i opłaci w Aplikacji Plenti pierwsze Zamówienie przy wykorzystaniu kodu, o którym mowa w pkt. 13.2 Regulaminu. Kod zapewnia nowemu Usługobiorcy rabat o określonej wysokości dla pierwszego Zamówienia składanego w Aplikacji.
 4. Rabaty polecającego kumulują się do 100 zł do wykorzystania na jedno Zamówienie. Środki Usługobiorcy, zarówno polecającego, jak i polecanego, mają termin ważności (3 miesiące od daty ich przypisania).
 5. Rabaty, o których mowa powyżej, można wykorzystać przy wynajmie lub zakupie dowolnego Produktu z oferty Usługodawcy. Rabaty mają charakter jednorazowy i wygasają z chwilą przyjęcia Zamówienia, w których zostały użyte. Rabat pomniejsza sumę należności wymagalnych z tytułu Najmu lub Sprzedaży w jednym lub kilku kolejnych okresach rozliczeniowych – aż do całkowitego wykorzystania wartości rabatu albo wcześniejszego zakończenia umowy. Niewykorzystana wartość rabatu nie ulega zwrotowi na Konto Usługobiorcy w Aplikacji ani też nie może zostać wykorzystana do następnych Zamówień.
 6. Usługobiorca nie może przenieść prawa do rabatu na osobę trzecią bądź żądać jego zamiany na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Programu Partnerskiego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, jak i osób trzecich. 
 8. Usługobiorcy zakazuje się działań zmierzających do obejścia warunków uczestnictwa w Programie Partnerskim, w szczególności poprzez zakładanie fałszywych Kont w Aplikacji. Usługobiorcy zabrania się także sprzedawania kodów, o których mowa w pkt. 13.2 Regulaminu bądź czerpania z nich innych korzyści niż przewidziane warunkami Programu Partnerskiego. Uzasadnione podejrzenie stosowania takich praktyk przez Usługobiorcę uprawnia Usługodawcę do zawieszenia udziału Usługobiorcy w Programie Partnerskim nasz czas określony lub nieokreślony – do czasu wyjaśnienia wątpliwości lub ustania przyczyny stanowiącej podstawę dla decyzji o zawieszeniu jego udziału.
 9. Program Partnerski nie sumuje się z rabatami i promocjami przysługującymi Usługobiorcy z innego tytułu, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu stanowią inaczej.
 10. Reklamacje związane z organizacją Programu Partnerskiego mogą być składane w trybie przewidzianym dla innych reklamacji dotyczących Aplikacji Plenti zgodnie z pkt. 15 Regulaminu.

14) KONTAKT Z NAMI

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz dostępny w Aplikacji czat, za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Aplikacji oraz uzyskać pomoc techniczną. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

15) REKLAMACJE DOTYCZĄCE APLIKACJI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Aplikacji względem Usługobiorcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym
 2. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz z poziomu Konta w Aplikacji za pośrednictwem czatu.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku Konsumentów brak ustosunkowania się w terminie, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.

16) REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy Produkt wynajęty lub sprzedany ma wadę (rękojmia), są określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje dotyczące Produktu Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: hello@plenti.app) oraz z poziomu Konta w Aplikacji za pośrednictwem czatu.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany, naprawy lub obniżenia ceny Produktu, podając kwotę, o jaką cena ma zostać obniżona, brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał to żądanie za zasadne.
 5. W przypadku Najmu, jeżeli dojdzie do stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Produktu bądź jego wyposażenia podczas przekazywania go Usługobiorcy, zaleca się o stwierdzonych usterkach lub uszkodzeniach powiadomić natychmiast Usługodawcę lub osobę trzecią upoważnioną przez niego do wydania Produktu,
  a jeżeli dostarczenie Produktu następuje za pośrednictwem przewoźnika – zaleca się sporządzić protokół szkody i powiadomić o sytuacji niezwłocznie Usługodawcę telefonicznie oraz za pośrednictwem czatu
  w Aplikacji Plenti lub wiadomości wysłanej drogą poczty elektronicznej. 
 6. W przypadku Najmu, jeżeli dojdzie do stwierdzenia jakichkolwiek awarii, usterek lub uszkodzenia w Okresie Najmu, Usługobiorca proszony jest o niezwłoczne poinformowanie Usługodawcy o zaistniałym problemie telefonicznie oraz za pośrednictwem czatu w Aplikacji Plenti lub wiadomości wysłanej drogą poczty elektronicznej. Dalszy tryb postępowania zostanie ustalony indywidualnie przez Usługobiorcę
  i Usługodawcę. W razie wystąpienia wad Produktu, w zależności od przyczyn ich wystąpienia, charakteru
  i rozmiaru wady, Usługodawca może zaproponować niezwłoczną i nieodpłatną wymianę Produktu na inny, sprawny egzemplarz. W pozostałych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy wymiana byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Usługobiorcy – Usługobiorcy przysługuje obniżenie Ceny Najmu proporcjonalnie do czasu trwania i rozmiaru wad Produktu. Nie wyłącza to również innych uprawnień Usługobiorcy, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu wynajętego lub sprzedanego wobec Usługobiorcy niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

17) PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS –  distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając przewidywany czas ich trwania.

18) PRAWA AUTORSKIE, LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Aplikacji jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenie posiada Usługodawca
  i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Aplikacji obejmuje wszystkie formy jej wyrażenia.
 2. Aplikację należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Aplikacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Usługobiorca korzystający z Aplikacji nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Aplikacji.
  W przypadku korzystania z Aplikacji w wersji mobilnej, Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – nieodpłatna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania, ważna na całym świecie i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz podmiotów trzecich. 
 4. W ramach licencji, o której mowa w pkt. 18.3 Regulaminu, Usługobiorca jest uprawniony do korzystania
  z Aplikacji poprzez jej pobieranie, instalowanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego Usługobiorcy, jej stosowanie i wyświetlanie w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem oraz wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.
 5. Licencja jest udzielana w momencie zawarcia umowy o korzystanie z Aplikacji i na czas jej obowiązywania. 
 6. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19) KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami oraz zawieranych przez nich odpłatnie umów z Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośćnie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy:(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;(2)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 19.2 Regulaminu, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 19.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do Usługodawcy zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi w pkt. 14 oraz na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
  b) dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie usług (np. Najem) – od dnia zawarcia umowy.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy przekazanie Produktu przewoźnikowi działającemu na zlecenie Usługodawcy, a w przypadku Usługobiorcy mieszkającego poza Warszawą – odesłanie Produktu na adres Usługodawcy: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  a) Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Produktu.
  c) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  d) W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 7. Zawarte w niniejszym punkcie 19. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia
  1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Firmą na Prawach Konsumenta.

20) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

21) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 21. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także Firmą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży albo od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę Najmu albo umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat z tytułu Sprzedaży i Najmu,
  a w przypadku braku opłat – do wysokości 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa
  w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie niezależnie od tego, z jakiego tytułu Usługobiorca zgłasza roszczenie. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe
  i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

22) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub zmiany obecnych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a) W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy Najmu albo umowy o korzystanie z Aplikacji), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również będący Firmą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
  b)W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz już zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny; Ustawa o Prawach Konsumenta; ustawa
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Właściciel Aplikacji Plenti