Polityka prywatności

Szanując Twoje prawo do prywatności, Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653, NIP: 7010891435, REGON 381758718, kapitał zakładowy w wysokości 224 728,80 zł, stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z danych osobowych naszych Użytkowników oraz jak je pozyskujemy i przetwarzamy. Korzystając ze strony internetowej www.plenti.app (dalej „Serwis”) i aplikacji Plenti („Aplikacja”), wyrażasz zgodę na udostępnienie nam Twoich danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie, na zasadach w nim opisanych.

Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia na Twoją rzecz usług Plenti w ramach Serwisu lub Aplikacji.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu i Aplikacji z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu i Aplikacji, że udostępnione dane będą odpowiednio chronione, w tym przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653, NIP: 7010891435, REGON 381758718, kapitał zakładowy w wysokości 224 728,80 zł („Plenti”, “Administrator”).

Dodatkowo, w toku realizacji zamówień mogą być konieczne usługi weryfikacji, umożliwiające Ci najem sprzętu w Serwisie lub Aplikacji. W procesie weryfikacji Plenti współpracuje z licencjonowanym podmiotem – TransactionLink sp. z o.o., KRS 0000823971 (dalej jako “TransactionLink” lub “TL”). 

TransactionLink to spółka działająca pod prawem polskim, wpisana do rejestru AIS KNF, będąca instytucją płatniczą świadczącą   wyłącznie   usługę   dostępu   do   informacji   o   rachunku, nadzorowana   przez  Komisję   Nadzoru   Finansowego,   uprawniona   do świadczenia   usług   płatniczych   na   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej, wpisana do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem AISP5/2021, na mocy decyzji z dnia 12 marca 2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące procesu weryfikacji w Plenti znajdziesz także na naszej stronie https://lp.plenti.app/pl/weryfikacja/ oraz poniżej (“Weryfikacja”).

W niektórych przypadkach w toku Weryfikacji, TransactionLink może działać jako niezależny od Plenti administrator Twoich danych osobowych.

W innych przypadkach w toku Weryfikacji, TransactionLink może występować jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe na rzecz Plenti występującego jako administrator Twoich danych osobowych.

Jakie dane gromadzimy? Dokumenty dotyczące ochrony prywatności.

Gromadzimy następujące rodzaje danych osobowych: dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO, w tym dane biometryczne, szczegóły poniżej.

Podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji (logowanie, korzystanie z konta w Serwisie lub Aplikacji), podczas kontaktu z nami

Podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności przy wypełnianiu formularza rejestracji.

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi korzystanie z Serwisu lub Aplikacji oraz otrzymywanie informacji o oferowanych w Serwisie i Aplikacji produktach i usługach Plenti.

Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Podczas procesu Weryfikacji

Naszym głównym sposobem Weryfikacji, w celu umożliwienia Użytkownikom Plenti najmu produktów elektronicznych w ramach Serwisu lub Aplikacji,  jest ocena ich zdolności płatniczej poprzez korzystanie z usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) świadczonej na rzecz Spółki przez TL. Możliwe są także dodatkowe metody Weryfikacji.

W toku procesu Weryfikacji, we współpracy z TransactionLink, możemy gromadzić niżej wymienione dane osobowe:

 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi dostępu do informacji
  o rachunku świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko (o ile podmiot prowadzący rachunek udostępnia imię i nazwisko) lub nazwa firmy, numer rachunku, saldo rachunku, status transakcji (wykonana, oczekująca, odrzucona, zaplanowana, zablokowana), data transakcji, data księgowania, kwota transakcji, saldo rachunku po transakcji, numer rachunku drugiej strony transakcji, nazwa i adres drugiej strony transakcji, tytuł transakcji, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, kod MCC (kod kategorii akceptanta), dane banku wysyłającego i otrzymującego;
 2. dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów posiadających NIP, dodatkowy numer identyfikacyjny płatnika, typ płatności, numer deklaracji, okres deklaracji, identyfikator typu płatności, numer tytułu wykonawczego, identyfikator płatnika, typ identyfikatora płatnika;
 3. rodzaj i nazwę karty płatniczej, numer karty (widoczny w systemie dostawcy usług płatniczych), rodzaj transakcji, dane posiadacza karty, limit karty, oprocentowanie karty, termin spłaty zadłużenia na karcie;
 4. numer PESEL, adresy, takie jak adres zamieszkania i adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data otwarcia rachunku bankowego;
 5. dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta klient Spółki podczas korzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.

W każdym przypadku, w którym dochodzi do świadczenia przez TL usługi dostępu do informacji o rachunku, TL jest, na równi z Plenti, administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO.

 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi wideoweryfikacji świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko i dane kontaktowe klientów Administratora;
 2. szczegóły dokumentów identyfikacyjnych klientów Administratora, w tym rodzaj dokumentu, numer, datę wydania i datę wygaśnięcia;
 3. zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe klientów Administratora uchwycone podczas wykonywania usługi wideoweryfikacji;
 4. dane biometryczne dotyczące klientów Administratora;
 5. wyniki procesu weryfikacji tożsamości prowadzonego za pośrednictwem usługi wideoweryfikacji;
 6. czas korzystania przez klienta Administratora z usługi wideoweryfikacji.
 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi etykietowania danych (tj. analizy i porządkowania danych pobranych w związku ze świadczeniem usługi dostępu do informacji o rachunku) świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko (o ile podmiot prowadzący rachunek udostępnia imię i nazwisko) lub nazwa firmy posiadacza lub posiadaczy rachunku podane przez system dostawcy usług płatniczych, numer rachunku, saldo rachunku, status transakcji (wykonana, oczekująca, odrzucona, zaplanowana, zablokowana), data transakcji, data księgowania, kwota transakcji, saldo rachunku po transakcji, numer rachunku drugiej strony transakcji, nazwa i adres drugiej strony transakcji, tytuł transakcji, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, kod MCC (kod kategorii akceptanta), dane banku wysyłającego i otrzymującego;
 2. dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów posiadających NIP, dodatkowy numer identyfikacyjny płatnika, typ płatności, numer deklaracji, okres deklaracji, identyfikator typu płatności, numer tytułu wykonawczego, identyfikator płatnika, typ identyfikatora płatnika;
 3. rodzaj i nazwę karty płatniczej, numer karty (widoczny w systemie dostawcy usług płatniczych), rodzaj transakcji, dane posiadacza karty, limit karty, oprocentowanie karty, termin spłaty zadłużenia na karcie;
 4. niektórzy dostawcy usług płatniczych mogą udostępniać dane nieobowiązkowe, takie jak numer PESEL, adresy, takie jak adres zamieszkania i adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data otwarcia rachunku;
 5. dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta klient Administratora  podczas korzystania z Usług, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.
 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi oceny prawdopodobieństwa zdefiniowanego u Administratora  zdarzenia, w tym w szczególności oceny zdolności płatniczej klientów Administratora  świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko (o ile podmiot prowadzący rachunek udostępnia imię i nazwisko) lub nazwa firmy posiadacza lub posiadaczy rachunku podane przez system dostawcy usług płatniczych, numer rachunku, saldo rachunku, , status transakcji (wykonana, oczekująca, odrzucona, zaplanowana, zablokowana), data transakcji, data księgowania, kwota transakcji, saldo rachunku po transakcji, numer rachunku drugiej strony transakcji, nazwa i adres drugiej strony transakcji, tytuł transakcji, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, kod MCC (kod kategorii akceptanta), dane banku wysyłającego i otrzymującego;
 2. dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów posiadających NIP, dodatkowy numer identyfikacyjny płatnika, typ płatności, numer deklaracji, okres deklaracji, identyfikator typu płatności, numer tytułu wykonawczego, identyfikator płatnika, typ identyfikatora płatnika;
 3. rodzaj i nazwę karty płatniczej, numer karty (widoczny w systemie dostawcy usług płatniczych), rodzaj transakcji, dane posiadacza karty, limit karty, oprocentowanie karty, termin spłaty zadłużenia na karcie;
 4. niektórzy dostawcy usług płatniczych mogą udostępniać dane nieobowiązkowe, takie jak numer PESEL, adresy, takie jak adres zamieszkania i adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data otwarcia rachunku; 
 5. dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta klient Administratora  podczas korzystania z usług Administratora, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.
 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi pobierania danych z bazy danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor)  świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników w zakresie określonym w art. 14, 15, 15a ust. 2-3, 15b i 16 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dokumenty

W celu pełnego zrozumienia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Plenti, w tym w związku z procesem Weryfikacji, zapoznaj się ze wszystkimi ww. dokumentami o ochronie prywatności:

 • Politykę Prywatności TransactionLink sp. z o.o. znajdziesz tutaj.
 • Klauzulę informacyjną RODO TransactionLink w związku ze świadczeniem na rzecz Plenti usług Weryfikacji, znajdziesz tutaj.
 • Regulamin  usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) świadczonej na rzecz Plenti przez TLz najdziesz tutaj.
 • Regulamin usług dodatkowych świadczonych na rzecz Plenti przez TL znajdziesz tutaj.
 • Wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych i danych kontaktowych Plenti, w tym w procesie Weryfikacji, znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies

Serwis i Aplikacja korzysta również z plików cookies celem zbierania innych, nieosobowych danych. Są one wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie lub Aplikacji, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies (poniżej).

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane (cele przetwarzania)? Podstawy przetwarzania.

Gromadzone przez nas dane wykorzystujemy w celu umożliwienia Ci korzystania z Serwisu lub Aplikacji, w tym w celu oceny możliwości nawiązania współpracy z Tobą, realizacji zamówień i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, kontaktów z Tobą, archiwizacji umów zawartych między Tobą a Plenti, a także w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych, a w naszym uzasadnionym interesie, m. in., leży zapobieganie oszustwom i nielegalnym działaniom w naszym Serwisie i Aplikacji czy ochrona ewentualnych roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być także wykorzystywane w celu komunikacji marketingowej (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Plenti w postaci marketingu własnych produktów i usług oraz Twoja zgoda na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą Elektroniczną oraz Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, każdorazowo, jeśli są wymagane).Jeżeli zdecydujesz, że nie chcesz więcej otrzymywać komunikacji marketingowej, spersonalizowanych komunikatów czy newslettera, możesz poinformować nas o tym w dowolnym momencie na adres hello@plenti.app.

Jako Użytkownik korzystający z Serwisu lub Aplikacji będziesz otrzymywał na wskazany przez siebie telefon lub adres mailowy komunikaty systemowe oraz informacje administracyjne związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji, w tym informacje niezbędne do realizacji transakcji (zawartej z nami umowy).

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi serwisowe z zakresu IT, przygotowujących i realizujących dla nas wysyłkę maili oraz realizujących zamówienia, dokonane w Serwisie lub Aplikacji, doradców prawnych, a także usług Weryfikacji, co jest opisane powyżej.

Plenti przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane w ramach świadczenia przez nas usług zgodnie z RODO.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Plenti to:

 • zawarcie i wykonanie umowy zawartej przez Ciebie z Plenti, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Plenti, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • prawnie uzasadniona ochrona interesów Plenti, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskana od Ciebie (zgoda marketingowa), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu realizacji umowy między nami lub spełnienia wymogów prawnych, czy Twoich zapytań dotyczących relacji umownej między nami. 

Możemy również wydłużyć okres przechowywania danych, jeżeli dane są potrzebne do zbadania przestępstwa, rozpatrzenia roszczenia lub skargi/reklamacji, w lub w innych celach wymaganych prawem, w zakresie i przez okres wskazany w tych przepisach prawa.

‍Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa.

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do zmiany, aktualizacji, sprostowania swoich danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych, gdy Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Plenti nie ma podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.

Z ww. uprawnień możesz skorzystać pisząc do nas i składając odpowiednią dyspozycję mailowo, na adres e-mail: hello@plenti.app lub listownie, na adres: Plenti S.A., ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa.

W celu realizacji Twojej dyspozycji Plenti może dokonać weryfikacji Twojej tożsamości.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO. W Polsce właściwym organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi prawa polskiego i UE. Mamy obowiązek ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

Prawa autorskie

Serwis i Aplikacja jest naszą wyłączną własnością. Zapraszając Cię do korzystania z naszej Aplikacji, pragniemy zwrócić Twoją uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy zatem, że Serwis i Aplikacja zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność twórców dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Zastosowany w Serwisie i Aplikacji układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

Zobowiązujesz się do wykorzystywania wszystkich materiałów prezentowanych w Serwisie i Aplikacji wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody naszej lub innego uprawnionego podmiotu, jest surowo zabronione.

Zmiany w polityce prywatności

Oferta Serwisu lub Aplikacji będzie z czasem ulegać rozszerzeniu lub modyfikacji. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy, wymogi prawne i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Serwis lub Aplikacja może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu lub Aplikacji, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Kontakt” naszego Serwisu lub Aplikacji.

We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych możesz się także kontaktować: 

 • mailowo, na adres e-mail: hello@plenti.app lub 
 • listownie, na adres: Plenti S.A., ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa.

Polityka cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twój telefon lub komputer. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane, kiedy odwiedzasz nasz Serwis lub Aplikację. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty, są wysyłane z powrotem do Aplikacji, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie lub Aplikacji. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy pracować nad tym, aby nasza oferta i sposób jej przedstawiania doskonale odpowiadały Twoim oczekiwaniom. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie są Twoje wymagania.

Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim telefonie lub komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność czy funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu lub Aplikacji.

Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi Polityki prywatności Serwisu i Aplikacji.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach Serwisu i Aplikacji pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu lub Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis lub Aplikację, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu lub Aplikacji, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Twoich wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Twojego miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu i Aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Twój telefon lub komputer domyślnie są skonfigurowane do akceptowania wszystkich plików cookies.

Możesz jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, możesz dokonać za pomocą ustawień. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.

Ponadto, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w telefonie lub komputerze, których używasz.

Pamiętaj, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszej witryny internetowej.

Obowiązuje od 23.11.2023 roku