„Opracowanie technologii automatyzacji i optymalizacji doboru polityki cenowej oraz sugerowania produktów dla użytkowników końcowych platformy Plenti”

W ramach projektu zostanie opracowana technologia automatyzacji i optymalizacji doboru polityki cenowej oraz sugerowania produktów dla użytkowników końcowych platformy Plenti. Umożliwi to lepszą alokację zasobów między użytkowników oraz kształtowanie polityki cenowej w sposób uwzględniający koszty zakupu, obsługi i profil użycia przedmiotów przez użytkowników, przewidując m.in. zamawianie produktów na z góry określony okres oraz automatyczne domyślne przedłużenie najmu na kolejny okres.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw . Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Beneficjent: Plenti S.A. Całkowita wartość projektu: 489 490,80 zł Wartość dofinansowania: 338 266,00 zł Okres realizacji: wrzesień 2020 – czerwiec 2021

Program "Wsparcie prawne dla startupów"

Plenti korzysta ze wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu „Wsparcie prawne dla startupów”, które jest finansowane ze środków budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wsparcie w ramach Programu stanowi pomoc de minimis, na rzecz współpracy z inwestorami i kontrahentami.