Regulamin akcji “Sprzęt do pary”

Niniejszy regulamin określa zasady walentynkowej akcji promocyjnej  „Sprzęt do pary” organizowanej przez Plenti S.A., trwającej w dniach od 7 do 14 lutego 2024 r., do g. 23:59

(dalej jako “Akcja Sprzęt do pary”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Regulamin określa zasady udziału w Akcji Sprzęt do pary poprzez Aplikację Plenti (dalej jako: „Aplikacja”, „Aplikacja Plenti”), która jest przeznaczona na urządzenia mobilne Android/iOS, a także dostępna jest w wersji przeglądarkowej pod adresem internetowym https://plenti.app.

Korzystanie z Aplikacji Plenti możliwe jest na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji dostępnym pod adresem internetowym https://lp.plenti.app/pl/terms/regulamin/ (“Regulamin Aplikacji Plenti”).

Zapraszamy do zapoznania się niniejszym regulaminem:


1) O NAS

Organizatorem Akcji Sprzęt do pary jest jest spółka PLENTI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i do korespondencji: ul. Wilcza 33, 00-544 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985653; dokumentacja spółki przechowywana w sądzie rejestrowym: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 212 248,40 zł; NIP: 7010891435, REGON: 381758718; adres poczty elektronicznej: hello@plenti.app oraz numer telefonu: +48 732 123 345 (dalej jako: „Plenti” lub “Organizator”).


2) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Akcji Sprzęt do pary i przyznawania w ramach tej akcji Kodów rabatowych na następne Zamówienie (następny Najem) realizowany w Aplikacji Plenti przez Klientów Plenti.
 2. Klient Plenti ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Sprzęt do pary.
 3. W pozostałym zakresie i we wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem,  w tym w szczególności w odniesieniu do praw i obowiązków Użytkowników Aplikacji związanych z wynajmem produktów elektronicznych w ramach Aplikacji, zastosowanie ma Regulamin Aplikacji Plenti.


3) MECHANIZM DZIAŁANIA AKCJI SPRZĘT DO PARY, KOD RABATOWY

 1. Wszystkie produkty dostępne w Aplikacji Plenti objęte są promocją w ramach Akcji Sprzęt do pary.
 2. Promocja, o której mowa w pkt 1 powyżej oznacza przyznanie kodu rabatowego Klientowi, który w okresie trwania Akcji Sprzęt do pary złoży w Aplikacji Plenti Zamówienie na dowolny produkt (produkty) dostępny(e) w Aplikacji, na dowolny okres obowiązywania Najmu, a Zamówienie to zostanie następnie zaakceptowane przez Plenti i doprowadzi do zawarcia umowy najmu między Plenti a Klientem (“Najem” w rozumieniu Regulaminu Aplikacji Plenti).
 3. Kod rabatowy, o którym mowa w pkt 2 powyżej, to zniżka obowiązująca na następny Najem zawarty przez Klienta w Aplikacji Plenti, uprawniająca Klienta do obniżenia o 25 % Ceny Najmu za pierwszy miesiąc trwania następnego Najmu Produktów wynajętych w Aplikacji Plenti w modelu subskrypcji (“Kod rabatowy”).
 4. Usługobiorca (Klient) składa Zamówienie w Aplikacji Plenti, na warunkach opisanych w Regulaminie Aplikacji Plenti. Kod rabatowy zostanie przyznany w przeciągu 24 godzin od zaakceptowania Zamówienia przez Plenti (i pod warunkiem takiej akceptacji, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej).
 5. Kod rabatowy zostanie przesłany Klientowi na adres mailowy Klienta wskazany w Zamówieniu złożonym w ramach Akcji Sprzęt do pary.
 6. Z promocji objętej Akcją Sprzęt do pary, opisanej w niniejszym regulaminie, można skorzystać tylko jeden raz – to oznacza, iż jeden Klient może otrzymać wyłącznie jeden Kod rabatowy 25%, o którym mowa w niniejszym regulaminie.
 7. Akcja Sprzęt do pary nie łączy się z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie. Kod rabatowy przysługujący w ramach niniejszej Akcji Sprzęt do pary nie może być łączony z rabatami wynikającymi z posiadanych przez Klienta innych kart rabatowych Plenti. Klient samodzielnie decyduje czy korzysta z Kodu rabatowego wynikającego z Akcji Sprzęt do pary czy korzysta z rabatu przysługującego mu na innej podstawie (np. posiadanej karty rabatowej lub innej promocji obowiązującej w danym czasie w Plenti).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia lub wypowiedzenia Najmu ze skutkiem natychmiastowym i związanej z tym odmowy przyznania (anulowaniem) Kodu rabatowego Klientowi w każdym przypadku, w którym ma podejrzenie, iż po stronie Klienta doszło do naruszenia prawa, niniejszego regulaminu lub Regulaminu Aplikacji Plenti.


4) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa i zapisy Regulaminu Aplikacji Plenti.
 2. Wszelkie pojęcia pisane wielkimi literami, a niezdefiniowane w niniejszym regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji Plenti.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Plenti biorących udział w Akcji Sprzęt do pary dostępne są w Polityce Prywatności Plenti.