Przetwarzanie danych osobowych w procesie weryfikacji

Kto przetwarza moje dane i na jakich zasadach?

Administratorem Twoich danych osobowych w toku tego procesu jest Plenti. Wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych i danych kontaktowych Plenti znajdziesz w naszej Polityce Prywatności .

Dodatkowo, w toku realizacji usług weryfikacji umożliwiającej Ci najem sprzętu w Plenti bez konieczności uiszczenia kaucji, współpracujemy z licencjonowanymi podmiotami. Szczegóły znajdziesz na naszej stronie https://plenti.app/pl/competition/weryfikacja-w-plenti oraz poniżej (“Weryfikacja”).

W niektórych przypadkach w toku Weryfikacji (tj. w toku realizacji usługi dostępu do informacji o rachunku – AIS), TransactionLink może działać jako niezależny od Plenti administrator Twoich danych osobowych.

W innych przypadkach, w toku Weryfikacji TransactionLink może występować jako podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe na rzecz Plenti, występującego jako administrator Twoich danych osobowych.

Naszym głównym sposobem Weryfikacji, w celu umożliwienia Użytkownikom Plenti najmu produktów elektronicznych w ramach Serwisu lub Aplikacji,  jest ocena ich zdolności płatniczej poprzez korzystanie z usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) świadczonej na rzecz Spółki przez TL. Możliwe są także dodatkowe metody Weryfikacji.

W toku procesu Weryfikacji, we współpracy z TransactionLink, możemy gromadzić niżej wymienione dane osobowe:

 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi dostępu do informacji
  o rachunku świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko (o ile podmiot prowadzący rachunek udostępnia imię i nazwisko) lub nazwa firmy, numer rachunku, saldo rachunku, status transakcji (wykonana, oczekująca, odrzucona, zaplanowana, zablokowana), data transakcji, data księgowania, kwota transakcji, saldo rachunku po transakcji, numer rachunku drugiej strony transakcji, nazwa i adres drugiej strony transakcji, tytuł transakcji, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, kod MCC (kod kategorii akceptanta), dane banku wysyłającego i otrzymującego;
 2. dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów posiadających NIP, dodatkowy numer identyfikacyjny płatnika, typ płatności, numer deklaracji, okres deklaracji, identyfikator typu płatności, numer tytułu wykonawczego, identyfikator płatnika, typ identyfikatora płatnika;
 3. rodzaj i nazwę karty płatniczej, numer karty (widoczny w systemie dostawcy usług płatniczych), rodzaj transakcji, dane posiadacza karty, limit karty, oprocentowanie karty, termin spłaty zadłużenia na karcie;
 4. numer PESEL, adresy, takie jak adres zamieszkania i adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data otwarcia rachunku bankowego;
 5. dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta klient Spółki podczas korzystania z usługi dostępu do informacji o rachunku, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.

W każdym przypadku, w którym dochodzi do świadczenia przez TL usługi dostępu do informacji o rachunku, TL jest, na równi z Plenti, administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu RODO.

 1. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi wideoweryfikacji świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko i dane kontaktowe klientów Administratora;
 2. szczegóły dokumentów identyfikacyjnych klientów Administratora, w tym rodzaj dokumentu, numer, datę wydania i datę wygaśnięcia;
 3. zdjęcia, filmy i nagrania dźwiękowe klientów Administratora uchwycone podczas wykonywania usługi wideoweryfikacji;
 4. dane biometryczne dotyczące klientów Administratora;
 5. wyniki procesu weryfikacji tożsamości prowadzonego za pośrednictwem usługi wideoweryfikacji;
 6. czas korzystania przez klienta Administratora z usługi wideoweryfikacji.
 7. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi etykietowania danych (tj. analizy i porządkowania danych pobranych w związku ze świadczeniem usługi dostępu do informacji o rachunku) świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko (o ile podmiot prowadzący rachunek udostępnia imię i nazwisko) lub nazwa firmy posiadacza lub posiadaczy rachunku podane przez system dostawcy usług płatniczych, numer rachunku, saldo rachunku, status transakcji (wykonana, oczekująca, odrzucona, zaplanowana, zablokowana), data transakcji, data księgowania, kwota transakcji, saldo rachunku po transakcji, numer rachunku drugiej strony transakcji, nazwa i adres drugiej strony transakcji, tytuł transakcji, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, kod MCC (kod kategorii akceptanta), dane banku wysyłającego i otrzymującego;
 2. dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów posiadających NIP, dodatkowy numer identyfikacyjny płatnika, typ płatności, numer deklaracji, okres deklaracji, identyfikator typu płatności, numer tytułu wykonawczego, identyfikator płatnika, typ identyfikatora płatnika;
 3. rodzaj i nazwę karty płatniczej, numer karty (widoczny w systemie dostawcy usług płatniczych), rodzaj transakcji, dane posiadacza karty, limit karty, oprocentowanie karty, termin spłaty zadłużenia na karcie;
 4. niektórzy dostawcy usług płatniczych mogą udostępniać dane nieobowiązkowe, takie jak numer PESEL, adresy, takie jak adres zamieszkania i adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data otwarcia rachunku;
 5. dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta klient Administratora  podczas korzystania z Usług, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.
 6. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi oceny prawdopodobieństwa zdefiniowanego u Administratora  zdarzenia, w tym w szczególności oceny zdolności płatniczej klientów Administratora  świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 1. imię i nazwisko (o ile podmiot prowadzący rachunek udostępnia imię i nazwisko) lub nazwa firmy posiadacza lub posiadaczy rachunku podane przez system dostawcy usług płatniczych, numer rachunku, saldo rachunku, , status transakcji (wykonana, oczekująca, odrzucona, zaplanowana, zablokowana), data transakcji, data księgowania, kwota transakcji, saldo rachunku po transakcji, numer rachunku drugiej strony transakcji, nazwa i adres drugiej strony transakcji, tytuł transakcji, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, kod MCC (kod kategorii akceptanta), dane banku wysyłającego i otrzymującego;
 2. dane podatkowe, takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku podmiotów posiadających NIP, dodatkowy numer identyfikacyjny płatnika, typ płatności, numer deklaracji, okres deklaracji, identyfikator typu płatności, numer tytułu wykonawczego, identyfikator płatnika, typ identyfikatora płatnika;
 3. rodzaj i nazwę karty płatniczej, numer karty (widoczny w systemie dostawcy usług płatniczych), rodzaj transakcji, dane posiadacza karty, limit karty, oprocentowanie karty, termin spłaty zadłużenia na karcie;
 4. niektórzy dostawcy usług płatniczych mogą udostępniać dane nieobowiązkowe, takie jak numer PESEL, adresy, takie jak adres zamieszkania i adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, narodowość, obywatelstwo, numer dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, data otwarcia rachunku; 
 5. dane techniczne związane z urządzeniem, z którego korzysta klient Administratora  podczas korzystania z usług Administratora, takie jak typ przeglądarki, adres IP, typ urządzenia, system operacyjny.
 6. Dane gromadzone przy korzystaniu przez Administratora z usługi pobierania danych z bazy danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor)  świadczonej na rzecz Spółki przez TL:
 7. informacje gospodarcze o zobowiązaniach dłużników w zakresie określonym w art. 14, 15, 15a ust. 2-3, 15b i 16 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dokumenty

W celu pełnego zrozumienia, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Plenti, w tym w związku z procesem Weryfikacji, zapoznaj się ze wszystkimi ww. dokumentami o ochronie prywatności:

 • Politykę Prywatności TransactionLink sp. z o.o. znajdziesz tutaj.
 • Klauzulę informacyjną RODO TransactionLink w związku ze świadczeniem na rzecz Plenti usług Weryfikacji, znajdziesz tutaj.
 • Regulamin  usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) świadczonej na rzecz Plenti przez TLz najdziesz tutaj.
 • Regulamin usług dodatkowych świadczonych na rzecz Plenti przez TL znajdziesz tutaj.
 • Wszystkie informacje o ochronie Twoich danych osobowych i danych kontaktowych Plenti, w tym w procesie Weryfikacji, znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności.