Regulamin promocji „Okazja dnia”

Regulamin precyzuje warunki i zasady akcji „Okazja dnia”

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji ”Okazja dnia” (zwanej dalej „Akcją”).

2. Akcja “Okazja dnia” polega na udostępnieniu Uczestnikowi możliwość skorzystania z oferty Organizatora ograniczonej czasowo oraz ilościowo, w ramach której Uczestnik może wynająć dany produkt po promocyjnej cenie w oznaczonym

przedziale czasowym.

3. Organizatorem Akcji jest Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, NIP: 7010891435, REGON: 381758718, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000985653, o kapitale zakładowym wynoszącym 224 728,80 złotych, (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Uczestnikiem Akcji może być każdy kto zdecyduje się dokonać zamówienia w Aplikacji Plenti, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w regulaminie Plenti (dalej jako “Uczestnik”).

5. Akcja prowadzona będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu Aplikacji Plenti (dalej jako „Aplikacja”).

6. Akcja Promocyjna nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).

7. Akcja Promocyjna prowadzona jest do momentu wynajęcia wszystkich produktów objętych Akcją Promocyjną lub do momentu zakończenia czasu jej trwania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej (dalej jako “Czas Akcji”).

8. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.

2. W celu skorzystania z Akcji Promocyjnej Uczestnik musi dokonać wynajmu sprzętu objętego promocją poprzez Aplikację Plenti.

§ 3 Zasady realizacji Akcji

1. Warunki wynajmu danego produktu objętego Akcją Promocyjną są każdorazowo wskazane przez Organizatora w polu informacyjnym zamieszczonym w Aplikacji Plenti bądź na stronie internetowej www.plenti.app, oznaczonym wyraźnie jako obszar związany z Akcją Promocyjną poprzez zastosowanie nagłówka „Okazja dnia”;

2. Powyżej wskazane pole informacyjne obejmuje ofertę wynajmu produktu objętego Akcją Promocyjną i obejmuje informacje dotyczące danego produktu o:

a) nazwie produktu;

b) wysokości ceny pierwotnej oraz ceny promocyjnej;

c) pozostałym czasie trwania Akcji Promocyjnej.

3. Akcja Promocyjna obejmuje wyłącznie produkt ujawniony w powyższym polu informacyjnym, do momentu wynajęcia pozostałej ilości lub zakończenia czasu trwania Akcji Promocyjnej.

§ 4 Ograniczenia oraz naruszenia w ramach akcji

1. Organizator zastrzega również, że Akcja dotyczy tylko i wyłącznie Uczestników, którzy nie posiadają zaległości finansowych na rzecz Organizatora. W sytuacji, gdy użytkownik zalega z płatnością wobec Organizatora za wykonane usługi, Organizator może odmówić wydania mu Produktu w ramach Akcji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu oraz wykluczenia użytkownika w zakresie skorzystania z Akcji, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia wyłudzenia sprzętu przez użytkownika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji i dostawy, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji lub dostawy produktu.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Plenti S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 33, 00-544 Warszawa. Dane kontaktowe w zakresie przetwarzania danych osobowych: iod@plenti.app.

2. Dane osobowe Uczestników (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, w tym w celach finansowo-księgowych związanych z wydaniem i rozliczeniem świadczeń wynikających z Akcji oraz udzieleniem odpowiedzi na zgłoszenia reklamacyjne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest ich niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych(art. 6 ust 1 lit. f RODO) wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności Uczestników Akcji.

3. Uczestnik może wyrazić osobną zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu email.

4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia Akcji oraz w razie zrealizowania się celów podatkowo-księgowych co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Uczestnika będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

5. Uczestnicy mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO. Uczestnikom przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 6 Zawieszenie Akcji

1. Organizatora czyni wszelkie starania celem zapewnienia niezakłóconego dostępu do Akcji Promocyjnej.

2. Organizatorowi przysługuje jednak prawo do przerwania lub zawieszenia Akcji Promocyjnej w przypadku:

a) wystąpienia awarii lub błędu logicznego w funkcjonowaniu Aplikacji Plenti lub Akcji Promocyjnej, skutkującego w szczególności brakiem dostępności danego produktu objętego Akcją Promocyjną;

b) wystąpienia awarii lub zniszczenia infrastruktury informatycznej Organizatora lub jej części;

c) podjęcia przez osoby trzecie działań zmierzających lub skutkujących zakłóceniem działania Akcji Promocyjnej (w tym ataki DDoS);

d) prowadzenia prac konserwacyjnych lub innych, zmierzających do modyfikacji

Aplikacji Plenti, Akcji Promocyjnej lub infrastruktury związanej lub zapewniającej ich funkcjonowanie i stabilność;

e) działania siły wyższej, skutkującej zaburzeniem funkcjonowania Aplikacji Plentilub Akcji Promocyjnej; konieczności wdrożenia nowych instytucji lub dopasowania treści Aplikacji Plenti lub Akcji Promocyjnej do wymogów zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie zastępcze w przypadku zawieszenia funkcjonowania Aplikacji Plenti lub Akcji Promocyjnej, o którym mowa powyżej.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Akcji mogą być składane w formie elektronicznej w terminie 30 dni od zakończenia Akcji na adres: hello@plenti.app z dopiskiem: „Okazja dnia”. Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie wyłącza ani nie ogranicza praw przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności przepisów o terminach przedawnienia roszczeń. Tryb reklamacyjny nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika w możliwości dochodzenia swoich praw przed sądami powszechnymi.

2. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane w terminie 14 dni dni od dnia ich otrzymania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z uzasadnionej przyczyny, którą stanowi w szczególności:

a. Zmiana istniejących lub wprowadzenie nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które mają bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w szczególności na przeprowadzenie Akcji na zasadach nim ustalonych, i powodują konieczność zmiany tej treści;

b. Rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, w szczególności organu nadzoru rynku lub organu podatkowego, dotyczące Regulaminu i skutkujące koniecznością jego zmiany w celu wykonania takiego rozstrzygnięcia lub zapewnienia zgodności z treścią takiego rozstrzygnięcia;

c. Przypadki naruszeń Regulaminu lub nadużyć uprawnień w nim określonych w celu ochrony uzasadnionych interesów Organizatora lub Uczestników;

d. Konieczność dostosowania rozwiązań technicznych i informatycznych przy organizacji Akcji oraz do warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym;

e. Zmiana organizacyjna lub prawna Organizatora.

4. W przypadku zmiany aktualna Regulaminu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

5. Organizator zastrzega, iż nie będzie udostępniał użytkownikom listy z kolejnością zamówień.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin aplikacji dostępny na stronie internetowej Organizatora: https://plenti.app/pl/terms/regulamin oraz przepisy Kodeksu cywilnego.