Regulamin Usług Dodatkowych TransactionLink

§ 1. DEFINICJE

Dane Użytkownika

informacje zawarte na Koncie Użytkownika i związane z Kontem Użytkownika, analizowane przez TransactionLink lub dostawców usług analizy, weryfikacji i kategoryzacji tych danych

Partner

podmiot, na rzecz którego TransactionLink udostępnia Dane Użytkownika, z którym Użytkownik posiada relację umowną

TransactionLink

TransactionLink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rynek Nowego Miasta 9/9, 00-229 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr. KRS 0000823971, będąca instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, uprawnioną do świadczenia usług płatniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem AISP5/2021, na mocy decyzji z dnia 12 marca 2021 r.

Platforma TransactionLink

całość infrastruktury technicznej TransactionLink, obejmująca w szczególności interfejsy oraz widgety Transactionlink służące m.in. do komunikacji pomiędzy TransactionLink a Użytkownikiem

Umowa

umowa pomiędzy Użytkownikiem a TransactionLink zawarta na warunkach wynikających z Regulaminu

Usługa Dodatkowa

usługa TransactionLink związana z analizą, kategoryzacją i weryfikacją Danych Użytkownika i przekazania tak przetworzonych Danych Użytkownika lub rezultatów takiego przetwarzania Danych Użytkownika Partnerowi

Użytkownik

osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usługi Dodatkowej

Konto Użytkownika

rachunek płatniczy prowadzony dla Użytkownika służący do wykonywania transakcji płatniczych, o których mowa w art. 2 pkt 25) ustawy o usługach płatniczych

Regulamin

niniejszy Regulamin

§ 2. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez TransactionLink Usług Dodatkowych. 
 2. TransactionLink świadczy usługi analizy Danych Użytkowników pochodzących z ich Kont Użytkowników za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług celem weryfikacji, analizy i kategoryzacji Danych Użytkowników, a następnie udostępniania tak przetworzonych Danych Użytkownika lub rezultatów takiego przetwarzania tych Danych Użytkowników Partnerom, które następnie zostaną odpowiednio przez Partnera wykorzystane w ich produktach lub usługach.

§ 3. ZOBOWIĄZANIA TRANSACTIONLINK

 1. W ramach Usług Dodatkowych TransactionLink zobowiązuje się przeanalizować za pośrednictwem zewnętrznych dostawców tego rodzaju usług Dane Użytkownika w celu przekazania ich lub rezultatów takiej analizy do Partnera.
 2. Usługa Dodatkowa jest realizowana przez TransactionLink na podstawie wyrażonej przez Użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości zgody na jej świadczenie. Wyrażenie zgody na realizację Usługi Dodatkowej oznacza upoważnienie TransactionLink przez Użytkownika do realizacji tej usługi. 
 3. Do skorzystania z Usługi Dodatkowej niezbędne jest podjęcie przez Użytkownika czynności w celu zawarcia umowy z Partnerem. TransactionLink nie jest stroną umowy ani żadnego innego stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, ani nie wykonuje czynności z zakresu pośrednictwa w jej nawiązaniu.
 4. Do skorzystania z Usługi Dodatkowej uprawniona jest jedynie osoba fizyczna, która:
  – ukończyła osiemnasty rok życia;
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W celu skorzystania z Usługi Dodatkowej Użytkownik powinien:
  – skorzystać z funkcjonalności TransactionLink na platformie Partnera, z którego usług zamierza skorzystać;
  – zaakceptować Regulamin oraz złożyć oświadczenia woli niezbędne do świadczenia Usługi Dodatkowej.
 6. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz złożenia oświadczenia woli poprzez zaznaczenie check-box na Platformie TransactionLink wyrażającego zgodę na świadczenie Usługi Dodatkowej pomiędzy Użytkownikiem a TransactionLink zostaje zawarta Umowa.
 7. Transactionlink udostępni Dane Użytkownika Partnerowi w sposób uzgodniony pomiędzy Transactionlink a Partnerem, za zgodą Użytkownika.
 8. Transactionlink zastrzega, że Dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez TransactionLink innemu podmiotowi trzeciemu, świadczącemu usługi na rzecz Partnera, pod warunkiem spełnienia wszelkich obowiązków wymaganych przez prawo do takiego przekazania Danych Użytkownika, każdorazowo jednak wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.
 9. TransactionLink nie odpowiada za świadczenie przez Partnerów usług na rzecz Użytkowników i przetwarzanie przez nich danych osobowych oraz informacji uzyskanych od Użytkownika lub przekazanych Partnerom przez TransactionLink za zgodą Użytkownika.

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Dodatkowej TransactionLink nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika. 
 2. Do skorzystania z Usługi Dodatkowej wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną najnowszą stabilną wersją przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome ze standardową konfiguracją oraz z włączoną obsługą plików cookies oraz Javascript.
 3. Przy korzystaniu z Usługi Dodatkowej Użytkownik zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa danego urządzenia.

§ 5. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Reklamacja dotycząca Usługi świadczonej przez TransactionLink może być złożona:
  – w formie pisemnej – osobiście w jednostce TransactionLink obsługującej klientów, na adres siedziby TransactionLink: ul. Rynek Nowego Miasta 9/9, 00-229 Warszawa, Polska albo wysłana na adres doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
  – elektronicznie pod adresem e-mail: hello@transactionlink.io;
  – ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 515 073 215 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce TransactionLink obsługującej klientów.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – podstawy zgłoszenia reklamacji,
  – adres do korespondencji, a jeżeli Użytkownik wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może być wydłużony, przy czym w takim przypadku TransactionLink wyjaśnia przyczynę opóźnienia, oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną.
 5. Spory wynikające z rozstrzygnięcia lub sposobu rozstrzygnięcia reklamacji mogą zostać rozstrzygnięte z wykorzystaniem platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform). Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie https://www.transactionlink.io/.
 2. Wszelkie dane i informacje udostępniane przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą, a w razie ich zmiany Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować lub poinformować TransactionLink o zmianie w inny sposób.
 3. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za dochowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane TransactionLink przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: hello@transactionlink.io.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków pomiędzy TransactionLink a Użytkownikiem (w tym w ramach Umowy oraz wynikających z niej zobowiązań) jest prawo polskie. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z niniejszym Regulaminem, uprzednio nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będę przez sąd właściwy dla Użytkownika.
 6. Bieżąca komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a TransactionLink odbywa się z wykorzystaniem Platformy TransactionLink oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 5 ust. 1 Regulaminu.