Regulamin Usługi Jednorazowej TransactionLink

§ 1. DEFINICJE

Dane Użytkownika

informacje zawarte na Koncie Użytkownika i związane z Kontem Użytkownika, gromadzone przez TransactionLink lub Dostawców, udostępniane przez Mechanizm Dostępu

Dane Uwierzytelniające

dane służące uwierzytelnieniu Użytkownika wobec Dostawcy z wykorzystaniem Mechanizmu Dostępu

Dostawca

dostawca usług płatniczych udostępniający Mechanizm Dostępu

Dzień Roboczy

dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Partner

podmiot, na rzecz którego TransactionLink udostępnia Dane Użytkownika

TransactionLink

TransactionLink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rynek Nowego Miasta 9/9, 00-229 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr. KRS 0000823971, będąca instytucją płatniczą świadczącą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, uprawnioną do świadczenia usług płatniczych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem AISP5/2021, na mocy decyzji z dnia 12 marca 2021 r.

Mechanizm Dostępu

interfejs dostępu do jednego lub więcej Konta Użytkownika udostępniany przez Dostawcę

Platforma TransactionLink

całość infrastruktury technicznej TransactionLink, obejmująca w szczególności interfejsy oraz widgety Transactionlink służące m.in. do komunikacji pomiędzy TransactionLink a Użytkownikiem

Umowa

umowa pomiędzy Użytkownikiem a TransactionLink zawarta na warunkach wynikających z Regulaminu

UUP 

Ustawa  o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Usługa Jednorazowa

usługa TransactionLink jednorazowego dostępu do Danych Użytkownika, pobrania ich i przekazania ich Partnerowi

Użytkownik

osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usługi Jednorazowej

Konto Użytkownika

rachunek płatniczy prowadzony dla Użytkownika służący do wykonywania transakcji płatniczych, o których mowa w art. 2 pkt 25) UUP 

Regulamin

niniejszy Regulamin

Serwis Partnera

oprogramowanie, aplikacje i serwery Partnera

§ 2. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez TransactionLink Usługi Jednorazowej. 
 2. TransactionLink świadczy usługi dostępu do Danych Użytkowników znajdujących się na ich Kontach Użytkowników i kojarzenia zewnętrznych dostawców usług celem zgromadzenia przez nich wskazanych kategorii danych, a następnie udostępniania tak uzyskanych Danych Użytkownika Partnerom, które następnie zostaną odpowiednio przez Partnera wykorzystane w ich produktach lub usługach.
 3. Usługa Jednorazowa stanowi usługę dostępu do informacji o rachunku w rozumieniu art. 3 ust. 6 Ustawy UUP.
 4. Dalsze przekazanie Danych Użytkownika do Partnera nie stanowi świadczenia usług płatniczych i jest dokonywane na podstawie Regulaminu oraz stosownych przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3. ZOBOWIĄZANIA TRANSACTIONLINK

 1. W ramach Usługi Jednorazowej TransactionLink zobowiązuje się uzyskać dostęp do Danych Użytkownika w celu przekazania ich do Partnera.
 2. Usługa Jednorazowa jest realizowana przez TransactionLink na podstawie wyrażonej przez Użytkownika w sposób niebudzący wątpliwości zgody na jej świadczenie. Wyrażenie zgody na realizację Jednorazowej Usługi oznacza upoważnienie TransactionLink przez Użytkownika do działania w jego imieniu w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez TransactionLink danych pozyskanych w ramach świadczenia Usługi Jednorazowej na potrzeby skorzystania przez Użytkownika z usług lub produktów Partnera.
 3. Do skorzystania z Usługi Jednorazowej niezbędne jest podjęcie przez Użytkownika czynności w celu zawarcia umowy z Partnerem. TransactionLink nie jest stroną umowy ani żadnego innego stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, ani nie wykonuje czynności z zakresu pośrednictwa w jej nawiązaniu.
 4. Do skorzystania z Usługi Jednorazowej uprawniona jest jedynie osoba fizyczna, która:
  – ukończyła osiemnasty rok życia;
  – posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W celu skorzystania z Usługi Jednorazowej Użytkownik powinien:
  – skorzystać z funkcjonalności TransactionLink na platformie Partnera, z którego usług zamierza skorzystać;
  – wybrać Dostawcę za pośrednictwem Platformy TransactionLink;
  – zaakceptować Regulamin oraz złożyć oświadczenia woli niezbędne do świadczenia Usługi Jednorazowej
  – posiadać uprawniony dostęp do Konta Użytkownika jako jego posiadacz lub reprezentant posiadacza.
 6. Użytkownik zobowiązany jest wyznaczyć Konta Użytkownika, do których dostęp uzyska TransactionLink, poprzez podanie Danych Uwierzytelniających do właściwych Kont Użytkownika. Wyrażenie zgody w sposób przyjęty przez TransactionLink (za pośrednictwem Platformy TransactionLink) jest równoznaczne z upoważnieniem TransactionLink do uzyskania dostępu do jednego lub więcej Kont Użytkownika z wykorzystaniem Mechanizmu Dostępu.
 7. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz złożenia oświadczenia woli poprzez zaznaczenie check-box na Platformie TransactionLink wyrażającego zgodę na świadczenie Usługi Jednorazowej pomiędzy Użytkownikiem a TransactionLink zostaje zawarta Umowa.
 8. Na potrzeby świadczenia Usługi Jednorazowej zgoda użytkownika jest wyrażona na 24 h. W ciągu wskazanych 24 h dostęp TransactionLink do Konta Użytkownika jest jednorazowy.
 9. Transactionlink udostępni Dane Użytkownika Partnerowi w sposób uzgodniony pomiędzy Transactionlink a Partnerem, czego celem jest odpowiednie usprawnienie procesu weryfikacji Użytkownika w procesie aplikacji do zawarcia umowy w relacji pomiędzy Użytkownikiem
  a Partnerem.
 10. Transactionlink zastrzega, że Dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez TransactionLink innemu podmiotowi trzeciemu, świadczącemu usługi na rzecz Partnera, pod warunkiem spełnienia wszelkich obowiązków wymaganych przez prawo do takiego udostępnienia Danych Użytkownika, każdorazowo jednak wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo.
 11. W momencie skorzystania z Usługi Jednorazowej Użytkownik jest zobowiązany posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do korzystania z Danych Uwierzytelniających;

§ 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z tytułu świadczenia Usługi Jednorazowej TransactionLink nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika. TransactionLink nie odpowiada za opłaty pobrane przez Dostawcę prowadzącego Konto Użytkownika.
 2. Do skorzystania z Usługi Jednorazowej wymagane jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną najnowszą stabilną wersją przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome ze standardową konfiguracją oraz z włączoną obsługą plików cookies oraz Javascript.
 3. Przy korzystaniu z Usługi Jednorazowej Użytkownik zobowiązany jest do stosowania zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa danego urządzenia.

§ 5. BEZPIECZEŃSTWO USŁUGI JEDNORAZOWEJ

 1. TransactionLink odmawia wykonania Usługi Jednorazowej jeśli:
  – Użytkownik nie podał Danych Uwierzytelniających lub podane Dane Uwierzytelniające są nieprawidłowe, nieaktualne, niekompletne, zablokowane, zastrzeżone lub z innych przyczyn nie umożliwiają uwierzytelnienia w Mechanizmie Dostępu; – Dostawca odmówił TransactionLink dostępu do Konta Użytkownika lub dostęp do Konta Użytkownika jest z innych przyczyn niemożliwy;
  – stwierdzi, że wykonanie Usługi Jednorazowej skutkowałoby nielegalnym lub nieuprawnionym dostępem Użytkownika do Konta Użytkownika.
 2. Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na Usługę Jednorazową Użytkownik potwierdza dyspozycję dostępu do Konta przy wykorzystaniu procedur uwierzytelnienia stosowanych przez Dostawcę za pomocą Danych Uwierzytelniających.
 3. Po wykonaniu Usługi Jednorazowej TransactionLink nie uzyskuje ponownego dostępu do danych z Konta Użytkownika. Użytkownik wprowadza Dane Uwierzytelniające wyłącznie w celu wykonania Usługi Jednorazowej przez TransactionLink. TransactionLink nie wymaga od Użytkownika podania Danych Uwierzytelniających w innych przypadkach, w tym przed rozpoczęciem i po zakończeniu wykonania Usługi Jednorazowej. W szczególności TransactionLink nie wymaga podania Danych Uwierzytelniających osobom trzecim, w tym Partnerom, a ewentualne przekazanie tych danych osobom trzecim może zagrażać bezpieczeństwu danych i środków finansowych Użytkownika.
 4. TransactionLink nie odpowiada za dokładność i treść danych udostępnionych mu do pobrania przez Dostawcę.
 5. TransactionLink nie odpowiada za świadczenie przez Partnerów usług na rzecz Użytkowników i przetwarzanie przez nich danych osobowych oraz informacji uzyskanych od Użytkownika lub przekazanych Partnerom przez TransactionLink za zgodą Użytkownika. 

§ 6. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Reklamacja dotycząca Usługi świadczonej przez TransactionLink może być złożona:
  – w formie pisemnej –   osobiście w jednostce TransactionLink obsługującej klientów, na adres siedziby TransactionLink: ul. Rynek Nowego Miasta 9/9, 00-229 Warszawa, Polska albo wysłana na adres doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320), wpisany do bazy adresów elektronicznych, o której mowa w art. 25 tej ustawy;
  – elektronicznie pod adresem e-mail: hello@transactionlink.io;
  – ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 515 073 215 albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce TransactionLink obsługującej klientów.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – podstawy zgłoszenia reklamacji,
  – adres do korespondencji, a jeżeli Użytkownik wnioskuje o udzielenie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną – adres poczty elektronicznej.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, termin ten może być wydłużony, przy czym w takim przypadku TransactionLink wyjaśnia przyczynę opóźnienia, oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z ustawą w 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym lub wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 6. Użytkownik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji z wykorzystaniem platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform). Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie https://www.transactionlink.io/.
 2. Wszelkie dane i informacje udostępniane przez Użytkownika powinny być zgodne z prawdą, a w razie ich zmiany Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować lub poinformować TransactionLink o zmianie w inny sposób.
 3. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez zapłaty jakiejkolwiek kary z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uważa się za dochowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane TransactionLink przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie albo przesłane wiadomością e-mail na adres: hello@transactionlink.io.
 4. Jeśli nasze działania naruszają w ocenie Użytkownika prawo, Użytkownik jest uprawniony złożyć skargę na działalność TransactionLink do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków pomiędzy TransactionLink a Użytkownikiem (w tym w ramach Umowy oraz wynikających z niej zobowiązań) jest prawo polskie. Umowa zawarta jest w języku polskim.
 6. Wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z niniejszym Regulaminem, uprzednio nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będę przez sąd właściwy dla Użytkownika.
 7. TransactionLink posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającą roszczenia Użytkownika z tytułu nieuprawnionego dostępu do informacji o rachunku płatniczym lub nieuprawnionego użycia takich informacji.
 8. Bieżąca komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a TransactionLink odbywa się z wykorzystaniem Platformy TransactionLink.